Dataskydd och Integritetspolicy

I denna integritetspolicy för Göranssonska stiftelserna förklarar vi hur Stiftelsen Albert & Anna
Göranssons Minne, med organisationsnummer (885500-2773) och Sigrid Göranssons Stiftelse med
organisationsnummer (885500-2658), hanterar personuppgifter.

Vi använder information som vi samlar in, eller som du som destinatär, anställd eller leverantör lämnar till
oss genom exempelvis e-post av dessa huvudsakliga skäl:

 • För att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot leverantörer eller destinatärer använder vi t.ex.
  kontaktuppgifter som vi samlar in genom avtal eller på annat sätt.
 • För att kunna svara på frågor eller synpunkter som inkommit genom e-post från anställda i andra
  Göranssonska stiftelserna eller från destinatärer behöver vi behandla e-post, namn och eventuella
  andra personuppgifter som lämnats genom e-postmeddelandet.
 • För att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss genom exempelvis bokföringslagen
  behöver vi lagra räkenskapsinformation under föreskriven tid.

För denna hantering av dina personuppgifter är Göranssonska stiftelserna personuppgiftsansvarig. Du
hittar uppgifter för hur du kontaktar oss under rubriken “Kontaktuppgifter” nedan.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du
tillvaratar dina rättigheter:

Våra principer

Göranssonska stiftelserna driver dels en egen social verksamhet med främsta syfte att förbättra
livssituationen och livskvalitén för äldre i Sandvikens kommun. Att behandla användardata i enlighet med
gällande regler och på ett säkert, effektivt och värdeskapande sätt är av central betydelse för att förtroende
för såväl destinatärer som för våra anställda. Att skydda den enskilda användarens integritet är avgörande
för att behålla deras förtroende och utveckla de långsiktiga relationer som vi eftersträvar. Göranssonska
stiftelsernas ledning är ansvariga för att säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande
lagstiftning och på ett sätt som förvaltar individernas förtroende.

 

Personuppgifter vi samlar in

Göranssonska stiftelserna samlar in uppgifter för att uppfylla avtal med våra leverantörer, destinatärer,
anställda och arbetssökande samt för att ge bästa möjliga service till dig som destinatär. Vissa av dessa
uppgifter tillhandahåller du oss direkt i samband med vår ansökningsprocess eller kontakt via brev eller e-
post. Vi kan även komma att inhämta uppgifter från tredje part. Sådana tredjepartskällor kan variera över
tid men har tidigare inkluderat:

 • Läkare, tandläkare och andra hälsorelaterade aktörer
 • Skatteverket

Du kan göra val angående uppgifter Göranssonska stiftelserna samlar in. När du blir ombedd att lämna
personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för
att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion eller motsvarande, finns det risk att du inte kommer att
kunna använda den specifika produkten eller funktionen. De uppgifter vi samlar in beror på
sammanhanget för dina interaktioner med Göranssonska stiftelserna, dina val, inklusive dina
integritetsinställningar, och de produkter och funktioner du använder.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till
oss, såsom feedback du skriver, eller frågor och information du lämnar till oss.

Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy,
kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna
samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke.
Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan
att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

 

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med aktörer som utför tjänster för vår
räkning (som t.ex. inhyser våra servrar eller utför supporttjänster) så att vi kan tillhandahålla dig våra
tjänster.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för
dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Vi delar även information med aktörer som vi anlitat för att tillhandahålla kundservice, support eller
assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster då de behöver tillgång till personuppgifter för
att kunna tillhandahålla dessa tjänster.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt
för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra destinatärer och anställda, exempelvis för att förhindra skräppost eller
  bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter och funktioner, däribland att förhindra
  eller stoppa en attack på våra system eller nätverk
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Göranssonska stiftelserna, inklusive verkställa de
  villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder
  våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Göranssonska
  stiftelserna kommer vi inte att själva undersöka en individs privata innehåll, utan vi kan då
  överlåta ärendet till en polismyndighet.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till produkter och funktioner från tredje part vars
integritetspolicyer skiljer sig från Göranssonska stiftelsernas. Om du anger personuppgifter i någon av
dessa produkter och funktioner behandlas dina uppgifter enligt deras respektive integritetspolicy.

 

Hur du kommer åt och kontrollerar dina
personuppgifter

Hur du administrerar dina rättigheter enligt Dataskyddslagen för Göranssonska stiftelserna kan du läsa om
i avsnittet “Kontakta oss”.

 

Dina individuella rättigheter

Göranssonska stiftelserna följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet
omfattar följande rättigheter:

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt
  åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter,
  radering av dina personuppgifter
 • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som
  sker på grund av våra berättigade intressen
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten
  (IMY) är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen
 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra
  tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

 

Säkerhet för dina personuppgifter

Göranssonska stiftelserna använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina
personuppgifter från otillåten tillgång, oönskad förändring samt förlust av data. Till exempel lagras
personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler.
Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via internet,
skyddas dessa uppgifter med kryptering.

 

 Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som hanteras av Göranssonska stiftelserna kan lagras och behandlas i den region där du
bor, i Sverige, eller i andra länder där Göranssonska stiftelserna, våra samarbetspartners eller leverantörer
är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna
integritetspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där
uppgifterna finns.

Om vi, av skäl som vi redogör för i avsnittet “Anledningar till att vi delar dina personuppgifter” skulle
överföra dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i tredje land,
d.v.s. land utanför EU/EEA, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga
lagkrav. Vi kommer att använda EU:s standardklausuler som lämpliga säkerhetsåtgärder där det är möjligt.

 

Vårt bevarande av personuppgifter

Göranssonska stiftelserna bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla
produkterna, funktionerna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller
för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra
avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter,
tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge
vi lagrar data är till exempel:

 • Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna, tjänsterna och
  funktionerna? Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas, tjänsternas
  och funktionernas prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och
  bokföringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de
  flesta bevarandeperioder.
 • Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall används vanligen en kortare
  bevarandeperiod.
 • Har du godkänt användning av en längre bevarandeperiod? I så fall lagrar vi informationen i
  enlighet med ditt tillstånd.
 • Har Göranssonska stiftelserna juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra
  informationen? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighets order om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

 

Cookies och liknande teknik

För information om vilka cookies Göranssonska stiftelserna.com använder och hur, se vår cookie policy.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy när det behövs för att återspegla användarfeedback och ändringar i våra produkter, tjänster och funktioner. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste
uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs i avsnittet “Ändringshistorik”. Om det sker
större ändringar i policyn eller i hur Göranssonska stiftelserna använder dina personliga data, meddelas du
via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen
kräver. Läs gärna denna integritetspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Göranssonska
stiftelserna skyddar dina personuppgifter och din integritet.

 

Kontakta oss

Har du frågor, alternativt om du vill komma i kontakt med Göranssonska stiftelsernas
Dataskyddssamordnare, skicka då e-post till info@goranssonska.com.

 

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Integritetspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga användare och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra produkter, tjänster och funktioner från den dagen kommer att vara föremål för den nya Integritetspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

November 2021: Ytterligare uppdateringar och ändringar för att policyn på ett tydligare sätt skall reflektera hur vi bedriver vår verksamhet och i samband med det behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du begär att få dessa uppfyllda, överföring av personuppgifter till tredje land och för att vara mer koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.